Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The LoveShop

1.- Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
The LoveShop: de onderneming die onder de handelsnaam ‘The LoveShop’ gedreven wordt met postadres Apartado de Correos 301, 03710 te Calpe (Alicante), Spanje.
Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen The LoveShop en jou door of via The LoveShop binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.- Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van The LoveShop gesloten worden en waarbij The LoveShop partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en The LoveShop middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door The LoveShop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The LoveShop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The LoveShop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2.4 The LoveShop heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website op elk moment te wijzigen zonder enige aankondiging voor- dan wel achteraf.

3.- Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van The LoveShop zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien The LoveShop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal zij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk, via e-mail naar shop@theloveshop.es, aan The LoveShop te melden.
3.2 De overeenkomst tussen The LoveShop en jou komt tot stand op het moment nadat je:
a. een bestelling hebt geplaatst op de website van The LoveShop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van The LoveShop;
b. je vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt op de website van The LoveShop;
c. je daarna bevestigd hebt dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van je betaling, door op de website van The LoveShop op de desbetreffende button te klikken;
d. en je tenslotte van The LoveShop op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat The LoveShop je bestelling heeft ontvangen (de ‘Ontvangstbevestiging’). The LoveShop mag zonder verdere opgaaf van reden afzien van het verzenden van een Ontvangstbevestiging. Bijvoorbeeld als in redelijkheid niet van The LoveShop gevergd kan worden dat de overeenkomst met jou nagekomen zal worden, of indien het ernstig vermoeden bestaat dat sprake is van frauduleuze handelingen. In dat geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
a. een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jou gekochte producten;
b. de prijs van het product;
c. je naam, eventueel klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer;
d. de te verwachten leveringstermijn van het product;
e. het bestelnummer van de overeenkomst.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen jou en The LoveShop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en The LoveShop.
3.5 De administratie van The LoveShop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan The LoveShop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door The LoveShop verrichtte leveringen. The LoveShop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

4.- Transport en kosten
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bestellingen worden gratis verzonden naar bestemmingen in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Alle genoemde landen uitsluitend het vasteland. Voor verzending naar overige landen of eventuele eilandlocaties wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering en de locatie. Deze kosten zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen periodiek afwijken.
4.2 Toezending van door jou bestelde producten gebeurt op eigen risico. Op het moment van verzending van het product gaat het risico van het product derhalve op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door The LoveShop kunnen worden uitgesloten.

5.- Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt minimaal 1 werkdag na ontvangst van de betaling. De door The LoveShop eventueel opgegeven maximale levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer een eventueel overeengekomen maximale levertermijn, om welke reden dan ook, door The LoveShop overschreden wordt, zal The LoveShop je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In het geval dat de door The LoveShop eventueel overeengekomen maximale levertermijn met meer dan 50% overschreden wordt, heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met The LoveShop te ontbinden, door dit schriftelijk, binnen 2 dagen nadat de maximale levertermijn met meer dan 50% overschreden is, via e-mail naar shop@theloveshop.es, aan The LoveShop te melden.
5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal The LoveShop binnen 30 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.
5.4 Indien je aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door The LoveShop met meer dan 50% overschrijden van de door The LoveShop overeengekomen maximale levertermijn, zal The LoveShop deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan je vergoeden, doch uitsluitend als je de overeenkomst met The LoveShop tijdig, zoals bedoeld in 5.2, hebt ontbonden.

6.- Afkoelingsperiode
6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met The LoveShop te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen ongeopend moeten zijn. Het product dient tevens in de, voor zover redelijkerwijs mogelijk, originele staat te zijn, in de originele fabrieksverpakking te zitten, compleet te zijn en uiteraard ongebruikt. Hierop zijn een aantal uitzondering door de Spaanse wet gesteld zoals beeld en geluidsdragers, (Video’s, DVD’s e.d.), producten van intieme aard en gesealde en/of verzegelde en/of hygiëne producten. Deze producten zijn uitgesloten van de omruil garantie. Het betreft hier, met nadruk, in ieder geval producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook kleding kan, uit het oogpunt van hygiëne en gezien het intieme karakter, niet worden geruild. The LoveShop bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.
6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit vooraf via e-mail naar shop@theloveshop.es, aan The LoveShop te melden. Je moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met The LoveShop ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal The LoveShop binnen 30 werkdagen nadat The LoveShop het door jou geretourneerde product in goede staat heeft ontvangen, aan je terugbetalen.
6.4 The LoveShop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van The LoveShop, de leverancier van het product of het postbedrijf) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van The LoveShop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal The LoveShop je hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. The LoveShop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7.- Niet goed, geld terug
7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun je The LoveShop schriftelijk, per e-mail naar shop@theloveshop.es, vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.
7.2 Als je een product terug stuurt moet je zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
7.3 Als The LoveShop het product onderzocht heeft en van mening is dat het inderdaad niet voldoet, zullen de verzendkosten, binnen 30 werkdagen na ontvangst, aan jou worden vergoed.
7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen bepaalde niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met The LoveShop. Het betreft hier producten uit de groep speelgoed zoals vibrators, dildo’s, love dolls, kunst vagina’s, butt plugs en dergelijke. Ook kleding kan, uit het oogpunt van hygiëne en gezien het intieme karakter, niet worden geruild. The LoveShop bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.
Beeld- en geluidsdragers (video, DVD’s,Cd-rom’s, tijdschriften e.d) kunnen nooit geruild worden.

8.- Garanties
8.1 Op de door The LoveShop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. The LoveShop is nimmer verantwoordelijk voor het juist naleven van de garantiebepalingen door de fabrikant van de producten.

9.- Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door The LoveShop serieus in behandeling worden genomen.
9.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van The LoveShop (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 The LoveShop zal binnen uiterlijk 30 werkdagen de klacht proberen op te lossen. The LoveShop zal je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10.- Privacy
10.1 The LoveShop zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden, zoals bepaald in het Privacybeleid.

11.- Klantenservice van The LoveShop
11.1
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden via e-mail naar shop@theloveshop.es.

12.- Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met The LoveShop is Spaans recht van toepassing.
12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en The LoveShop naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en The LoveShop, kun je The LoveShop verzoeken om een onafhankelijk, in Spanje geregistreerde intermediair hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.
12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is uitsluitend de rechter te Dénia bevoegd om van dit geschil kennis te nemen en, indien door de rechter te Dénia noodzakelijk geacht, uitspraak te doen, tenzij je binnen 14 dagen na het ontstaan van het geschil schriftelijk, via e-mail naar shop@theloveshop.es, aan The LoveShop meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval dienen partijen tot een voor beide partijen acceptabele schikking te komen, maar vervallen alle rechten van de klant op voorlegging aan enige rechterlijke macht.